ह.भ.प. श्रीमती विजया विलास गोसावी

ह.भ.प. श्रीमती विजया विलास गोसावी

ह.भ.प. श्रीमती विजया विलास गोसावी

सेवा : कीर्तनकार/ प्रवचनकार

मो : 8956152042

पत्ता : मु. चोपदारवाडी .पो दौलतनगर ता.पाटण. जि.सातारा. पिन कोड नं 415211

मी प्रथम वाररी आहे. मी स्वतः छोटी छोटी प्रवचन सेवा करते भजन .तसेच स्वतः ज्ञानेश्वरी पारायण इत्यादी करते सांप्रदायाची आवड आहे पण नेमका मार्ग सापडत नाही . तो आपल्या कडे मिळेल अशी आशा पांडुरंग चरणी करते

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *