बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

भक्तिभावें वळे गा – संत जनाबाई अभंग – १५३

भक्तिभावें वळे गा – संत जनाबाई अभंग – १५३


भक्तिभावें वळे गा देव ।
महाराज पंढरिराव ॥१॥
पंढरीसी जावें ।
संतजना भेटावें ॥२॥
भक्ति आहे ज्याचें चित्तीं ।
त्याला पावतो निश्चिती ॥३॥
भाव धरा मनीं ।
म्हणे नामयाची जनी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भक्तिभावें वळे गा – संत जनाबाई अभंग – १५३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *