बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

नाना वाजंत्र्यांच्या ध्वनी – संत जनाबाई अभंग – २२३

नाना वाजंत्र्यांच्या ध्वनी – संत जनाबाई अभंग – २२३


नाना वाजंत्र्यांच्या ध्वनी ।
राजा आरुढला वहनीं ॥१॥
राव प्रवेशला वनीं ।
अवघीं श्वापदें मारुनी ॥२॥
आश्रमीं आणायासी राव ।
केलें ऋषीनें लाघव ॥३॥
मृग कनकाचा साजरा ।
आला रायाच्या सामोरा ॥४॥
गुणीं लाविलासे वाण ।
घेऊं पाहे त्याचा प्राण ॥५॥
येरु कीलान मारुनी जाय ।
धरणीं न ठेवितो पाय ॥६॥
राव लागे तया पाठीं ।
दम न समावे पोठीं ॥७॥
प्रवेशला तये वनीं ।
देखे अपूर्व नयनीं ॥८॥
धेनुव्याघ्र एके स्थानीं ।
चाटी एकमेकां दोन्हीं ॥९॥
निर्वैर श्वापदगण ।
राव विस्मय करी देखोन ॥१०॥
पुढें जातीं सुगंध पाणी ।
राव स्नानातें करुनी ॥११॥
भावें पूजिला गिरिजावर ।
नमन केलें जोडुनी कर ॥१२॥
विश्वामित्रें तया वनीं ।
दोघी रुपसा नयनीं ॥१३॥
रायापुढें नृत्य करी ।
टाळ विणा झणत्कारी ॥१४॥
द्रव्य आणविलें अपारे ।
राव देतो आपुल्या करें ॥१५॥
नाहीं द्रव्यासी कारण ।
तुझ्या स्वरुपासी लीन ॥१६॥
बोले मुनिवर्य दासी ।
राजा कोपला मानसीं ॥१७॥
आज्ञा केली प्रधानासी ।
मारा बाहेर घाला याशीं ॥१८॥
रक्तवइन आश्रमासी ।
म्हणे नामयाची दासी ॥१९॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नाना वाजंत्र्यांच्या ध्वनी – संत जनाबाई अभंग – २२३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *