बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

धरा सतराचा हो मेळा – संत जनाबाई अभंग – ५९

धरा सतराचा हो मेळा – संत जनाबाई अभंग – ५९


धरा सतराचा हो मेळा ।
कारखाना झाला गोळा ।
वाजविती आपुल्या कळा ।
प्रेमबळा आनंदें ॥१॥
झडतो नामाचा चौघडा ।
ब्रह्मी ब्रह्मरुपीचा हुडा ।
संत ऐकताती कोडां ।
प्रेमबळा आनंदें ॥२॥
नामादामा दोनी काळू ।
नामा विठा दमामे पैलू ।
चौघी सुना चारी हेलू ।
कडकडां बोल उमटती ॥३॥
गोंदा म्हादा करणी करी ।
नादें दुमदुमली पंढरी ।
आऊबाई तुतारी ।
मंजुळस्वर उमटती ॥४॥
गौणाबाई नोबतपल्ला ।
नाद अंबरीं कोंदला ।
राजाई झांज मंजुळ बोला ।
मंजुळ स्वर उमटला ॥५॥
जनाबाई घडयाळ मोगरीं ।
घटका भरतां टोला मारी ।
काळ व्यर्थचि गेला तरी ।
गजर करी आनंदें ॥६॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

धरा सतराचा हो मेळा – संत जनाबाई अभंग – ५९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *