संत नरहरी सोनार अभंग

कांहीं उपाय चालेना -संत नरहरी सोनार अभंग

कांहीं उपाय चालेना –संत नरहरी सोनार अभंग


कांहीं उपाय चालेना ।
कांहीं स्वहित घडेना ॥ १ ॥
कांहीं केलें नाहीं पुण्य ।
काय जन्मासी येऊन ॥ २ ॥
केलीं नाहीं कांही भक्ती ।
देही नाहीं हो विरक्ती ॥ ३ ॥
कांहीं केलें नाहीं तीर्थ ।
जन्म गेला अवघा व्यर्थ ॥ ४ ॥
व्यर्थ प्रपंच हा केला ।
अवघा शेवटीं वायां गेला ॥ ५ ॥
गुरु कृप होय जरी ।
नरहरी क्षणांत उद्धरी ॥ ६ ॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.
संत नरहरी सोनार अँप डाउनलोड करा.
play store

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *