गणपतीचा पाळणा

गणपतीचा पाळणा

गणपतीचा पाळणा – जो जो जो जो रे गजवदना । म…

जो जो जो जो रे गजवदना । मयुरेश्‍वर सुखवदना ।
निद्रा करि बाळा एरदना । कळादी गुणसगुणा ॥धृ॥
गंडस्थळ शुन्डा ते सरळी । सिदुंर चर्चुनि भाळी ।
कानी कुंडले ध्वजजाळी । कौस्तुभ तेज झळाळी ॥१॥
पालख लावियला कैलासी । दाक्षयणिचे कुशी ।
पुत्र जन्मला हॄषकेशी । गौरिहाराचे वंशी ॥२॥
चौदा विद्यांचा सागर । वरदाता सुखसागर ।
दुरिते निरसिली अपार । विष्णूचा अवतार ॥३॥
लंबोदर म्हणता दे स्फुर्ति । अद्‍भुत ज्याची किर्ती ।
जीवनसुत अर्ची गुणमुर्ती । सकळिक वांछा पुरती ॥४॥


गणपतीचा पाळणा समाप्त .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *