संत सेना महाराज अभंग

 माझें अंतरीचें – संत सेना महाराज अभंग – १०१

 माझें अंतरीचें – संत सेना महाराज अभंग – १०१


माझें अंतरीचें ।
जाणें पांडुरंग साचें ॥ १॥
जीवभाव त्याचे पायी।
ठेउनी कांहीं न मागों ॥२॥
सुख संत समागम।
घेऊ नाम आवडी ॥३॥
सेना म्हणे चुकलों साचें ।
आणिक वाचे न सेवी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

 माझें अंतरीचें – संत सेना महाराज अभंग – १०१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *