मानसपूजा-स्वामी समर्थ

मानसपूजा-स्वामी समर्थ

*** मानसपूजा-स्वामी समर्थ***

जय जय स्वामी मर्थ |

नमो स्वामीराज दत्तावतारम् | श्री विष्णू ब्रह्म शिवशक्तीरुपम् |
ब्रह्मस्वरुपाय करुणाकराय | स्वामी समर्थाय नमोस्तुते |

स्वामी दत्तात्रय हे कृपाळा | मला ध्यानमुर्ती दिसू येई डोळा |
कुठे माय माझी म्हणे बाल जैसा | समर्था तुम्हाविण हो जीव कैसा |

स्वामी समर्था तुम्ही स्मर्तुगामी | हृदयासनी बसा प्रार्थितो मी |
पूजेचे यथासांग साहित्य केले | मखरात स्वामी गुरु बैसविले |

महाशक्ती जेथे उभ्या ठाकताती | जिथे सर्व सिध्दी पदी लोळताती |
असे सर्व सामर्थ्य तो हा समर्थ | परब्रम्ह्य साक्षात गुरुदेव दत्त |

सुवर्णताटी महारत्न ज्योती | ओवाळूनी अक्षता लाऊ मोती |
शुभारंभ ऐसा करुनी पुजेला | चरणावरी ठेऊ या मस्तकाला |

हा अर्ध्य अभिषेक स्वीकारी माझा | तुझी पाद्यपुजा करी बाळ तुझा |
प्रणिपात साष्टांग शरणागताचा | तुम्हा वाहिला भार या जीवनाचा |

ही ब्रह्मपुजा महाविष्णू पूजा | शिवशंकराची असे शक्तीपूजा |
दही दूध शुध्दोदकाने तयाला | पंचामृत स्नान घालू प्रभूला |

वीणा तुतार्‍या किती वाजताती | शंखादी वाद्ये पहा गर्जताती |
म्हणती नगारे गुरुदेव दत्ता | श्रीदत्त जय दत्त स्वामी समर्था |

प्रत्यक्ष गंगा जलकुंभी आली | श्री दत्त स्वामीसिया स्नान घाली |
महासिध्द पदतीर्थ घ्यावा | महिमा तयाचा कळे ना जगा या |

मी धन्य झालो हे तीर्थ घेता | घडू दे पूजा ही यथासांग आता |
अजानूबाहू भव्य कांती सतेज | नसे मानवी देह हा स्वामीराज |

प्रत्यक्ष श्री सदगुरु दत्तराज | तया घालुया रेशमी वस्त्रसाज |
सुगंधित भाळी टिळा रेखियेला | शिरी हा जरी टोप शोभे तयाला |

वक्षःस्थळी लाविल्या चंदनाचा | सुवास तो वाढवी भाव साचा |
शिरी वाहुया बिल्व तुलसीदलाचे | गुलाब जाईजुई अत्तराते |

गंधाक्षता वाहूनी या पदाला | ही अर्पूया जीवन पुष्पमाला |
चरणीं करांनी मिठी मारु देई | म्हणे “लेकरासी सांभाळ आई ” |

इथे लावुया केशर कस्तुरीचा | सुगंधता हा धूप नाना प्रतीचा |
पुष्पांजली ही तुम्हा अर्पियेली | गगनातुनी पुष्पवृष्टी जहाली |

करुणावतारी अवधूत किर्ती | दयेची कृपेचीच जी शुध्द मूर्ती |
प्रभा फाकली शक्तीच्या मंडलाची | अशी दिव्यता स्वामी योगेश्वराची |

ह्रदयमंदिराची ही स्नेह ज्योती | मला दाखवी स्वामींची योगमूर्ती |
करु आरती आर्तभावे प्रभूची | गुरुदेव ही स्वामी दत्तात्रयाची |

पंचारती ही असे पंचप्राण | ओवाळूनि ठेऊ चरणावरुन |
निघेना पुढे शब्द बोलु मी तो ही | मनीचे तुम्ही जाणता सर्व काही |

हे स्वामी राजा बसा भोजनाला | हा पंचपक्वान्न नैवेद्य केला |
पुरणाची पोळी तुम्हा आवडीची | लाडू करंजी असे ही खव्याची |

डाळींब द्राक्षे फळे आणि मेवा | केशरी दूध घ्या स्वामीदेवा |
पुढे हात केला या लेकराने | प्रसाद द्यावा आपुल्या कराने |

तांबुल घ्यावा स्वामी समर्था | चरणाची सेवा करु द्यावी आता |
प्रसन्नेतुन मागू मी काय | हृदयी ठेव माते तुझे दोन्ही पाय |

सर्वस्व हा जीव चरणीच ठेऊ | दुजी दक्षिणा मी तुम्हा काय देऊ |
नका दूर लोटू आपल्या मुलासी | कृपाछत्र तुमचेच या बालकासी |

धरू दे आता घट्ट तुझ्या पदाला | पदी ठेऊ दे शीर शरणागताला |
हृदयी भाव यावे असे तळमळीचे | करी पूर्ण कल्याण हे या जीवाचे |

तुझे बाळ पाही तुझी वाट देवा | नका वेळ लावू कृपा हस्त ठेवा |
मनी पुजनाची असे दिव्य ठेव | वसो माझिया अंतरी स्वामी ठेव |

|| श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ ||
ॐ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ ||


*** मानसपूजा-स्वामी समर्थ समाप्त ***

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *