संत तुकाराम अभंग

सत्य संकल्पाचा दाता – संत तुकाराम अभंग – 1013

सत्य संकल्पाचा दाता – संत तुकाराम अभंग – 1013


सत्य संकल्पाचा दाता नारायण । सर्व करी पूर्ण मनोरथ ॥१॥
येथें अळंकार शोभती सकळ । भावबळें फळ इच्छेचें तें ॥ध्रु.॥
अंतरींचें बीज जाणे कळवळा । व्यापक सकळां ब्रम्हांडाचा ॥२॥
तुका म्हणे नाहीं चालत तांतडी । प्राप्त काळ घडी आल्याविण ॥३॥

अर्थ

कोणत्याही प्रकारचा सत्यसंकल्प आपण केले तर ते पूर्णत्वास जाण्यासाठी तो नारायण प्रयत्न करतो आणि ते सत्कर्म सत्यसंकल्प तो नारायण पूर्ण करतो आणि त्याचे फळही देतो.आणि भक्तांच्या मनातील सर्व इच्छा मनोरथ तो नारायण पूर्ण करतो.आणि असाच सत्यसंकल्प करणारा भक्त त्याच्या अंगावर परमार्थातील सर्व अलंकार शोभतात आणि तो त्याच्या भक्तीच्या बळावर कोणतेही संकल्प पूर्ण करण्याचे सामर्थ्यठेवतो.हा नारायण त्याच्या भक्तांच्या अंतःकरणातील सर्व इच्छा जाणत असतो कारण तो सर्वव्यापक आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात कोणतेही सत्यसंकल्प पूर्ण करण्याकरता आपल्यावर हरी ची कृपा असावी लागते हरिकृपेचे वेळ आल्याशिवाय ते सत्य संकल्प पूर्ण होत नाही व त्याविषयी तातडी करणे हे योग्य नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

सत्य संकल्पाचा दाता – संत तुकाराम अभंग – 1013

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *