संत तुकाराम अभंग

हरीनामाचें करूनि तारूं – संत तुकाराम अभंग – 1028

हरीनामाचें करूनि तारूं – संत तुकाराम अभंग – 1028


हरीनामाचें करूनि तारूं । भवसिंधुपार उतरलों ॥१॥
फावलें फावलें आतां । पायीं संतां विनटलों ॥ध्रु.॥
हरीनामाचा शस्त्र घोडा । संसार गाढा छेदिला ॥२॥
हरीनामाचीं धनुष्यकांडें । विन्मुख तोंडें कळिकाळ ॥३॥
येणें चि बळें सरते आम्ही । हरीचे नामें लोकीं तिहीं ॥४॥
तुका म्हणे जालों साचे । श्रीविठ्ठलाचे डिंगर ॥५॥

अर्थ

मी या हरिनाम रुपी नामाची नौका करून हा भवसिंधु पार उतरलो आहे.मला हे सर्व काही प्राप्त झाले ते केवळ संतांमुळे कारण मी त्यांच्या पायी लागलो आहे.हरी नाम रूप वेगवान घोडा आणि ज्ञानरूप शस्त्र घेऊन आम्ही या गाढ संसाराचा समूळ छेद केला आहे.हरी नाम रूप बाणामुळे कळिकाळ देखील तोंड विन्मुख करून पळून गेला.या हरिनामाचा बळामुळेच आम्ही तिन्ही लोकामध्ये मान्यतेला प्राप्त झालो आहोत.तुकाराम महाराज म्हणतात आम्ही या विठ्ठलाचे भक्तीभावपूर्ण सेवक झालो आहोत.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

हरीनामाचें करूनि तारूं – संत तुकाराम अभंग – 1028

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *