संत तुकाराम अभंग

भक्ती तों कठिण शुळावरील – संत तुकाराम अभंग – 1045

भक्ती तों कठिण शुळावरील – संत तुकाराम अभंग – 1045


भक्ती तों कठिण शुळावरील पोळी । निवडे तो बळी विरळा शूर ॥१॥
जेथें पाहें तेथें देखीचा पर्वत । पायाविण भिंत तांतडीची ॥ध्रु.॥
कामावलें तरि पाका ओज घडे । रुचि आणि जोडे श्लाघ्यता हे ॥२॥
तुका म्हणे मना पाहिजे अंकुश । नित्य नवा दिस जागृतीचा ॥३॥


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

भक्ती तों कठिण शुळावरील – संत तुकाराम अभंग – 1045

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *