सार्थ तुकाराम गाथा

कासया पाषाण पूजितसा – संत तुकाराम अभंग – 1142

कासया पाषाण पूजितसा – संत तुकाराम अभंग – 1142


कासया पाषाण पूजितसा पितळ । अष्ट धातु खळ भावें विण ॥१॥
भावचि कारण भावचि कारण । मोक्षाचें साधन बोलियेलें ॥ध्रु.॥
काय करिल जपमाळा कंठमाळा । करिशी वेळोवेळां विषयजप ॥२॥
काय करिशील पंडित हे वाणी । अक्षराभिमानी थोर होय ॥३॥
काय करिशील कुशल गायन । अंतरीं मळीण कुबुद्धि ते ॥४॥
तुका म्हणे भाव नाहीं करीसी सेवा । तेणें काय देवा योग्य होशी ॥५॥

अर्थ

अरे वेड्या जर तुझ्या मनात हरी विषय खरा भक्तिभाव नसेल तर मग तू पाषाणाच्या ,पितळाच्या व अष्टधातू च्या मूर्तींची पूजा का करतोस? अरे हरी प्राप्ती करून घ्यायची असेल तर मनामध्ये शुद्ध भक्तिभाव पाहिजे आणि शुद्ध भक्तिभाव हेच मोक्षाचे साधन आहे असे उपनिषद व भाद्गवतगीतेत सांगितले आहे .अरे तू वेळोवेळा जर विषयात गुंतून राहिलास तर मग तू कितीही जपमाळ केले आणि कंठात कितीही तुळशीच्या ,रुद्राक्षाच्या माळा घातल्या तर त्या माळा काय करणार? अरे नुसतीच पंडित वाणी बोलून काय उपयोग आहे आणि बोलून काय करशील आणि तू अक्षर पठण केले तर त्यामुळे फक्त तुला अभिमानच होईल तुझी बुद्धी जर शुद्ध झाली नसेल तर मग तू कितीही कुशल गायन केलेस तर त्याचे काय करशील ?तुकाराम महाराज म्हणतात जर तू देवाची सेवा सात्विक व शुद्ध श्रद्धेने केली नाही तर तु देवाच्या आशीर्वादा योग्य कसा काय होणार?


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

कासया पाषाण पूजितसा – संत तुकाराम अभंग – 1142

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *