सार्थ तुकाराम गाथा

हीन माझी याति – संत तुकाराम अभंग – 1165

हीन माझी याति – संत तुकाराम अभंग – 1165


हीन माझी याति । वरी स्तुती केली संतीं ॥१॥
अंगीं वसूं पाहे गर्व । माझें हरावया सर्व ॥ध्रु.॥
मी एक जाणता । ऐसें वाटतसे चित्ता ॥२॥
राख राख गेलों वांयां । तुका म्हणे पंढरीराया ॥३॥

अर्थ

देवा एकतर माझी जात हीन आहे आणि त्यावर संतांनी माझी भरपूर स्तुती केली आहे. देवा मी परमार्थामध्ये जे काही प्राप्त केले आहे ते सर्व हरण करण्याकरताच अभिमान माझ्या अंगी राहायला पाहता आहे. देवा अहंकाराने मला असे वाटायला लागले की या जगामध्ये मीच सर्व काही जाणत आहे .तुकाराम महाराजांचा देवा स्तुती व अभिमान यांनीच मी वाया चाललो आहे त्यामुळे तुम्हीच माझे रक्षण करावे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

हीन माझी याति – संत तुकाराम अभंग – 1165

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *