सार्थ तुकाराम गाथा

तरि च जन्मा यावें – संत तुकाराम अभंग –1297

तरि च जन्मा यावें – संत तुकाराम अभंग –1297


तरि च जन्मा यावें । दास विठोबाचें व्हावें ॥१॥
नाहीं तरि काय थोडीं । श्वानशूकरें बापुडीं ॥ध्रु.॥
जन्मल्याचे तें फळ। अंगीं लागों नेदी मळ ॥२॥
तुका म्हणे भले । ज्याच्या नावें मानवलें ॥३॥

अर्थ

विठोबाचे दास व्हायचे असेल तरच जन्माला यावे. नाहीतर श्वान म्हणजे कुत्रे आणि सुकरे हे जन्माला थोडे आहेत की काय? अंगाला त्रिविध गुणांचे मळ लागू न देणे हेच खरे मनुष्य जन्माचे फळ आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात मनुष्यजन्मात असे संत सज्जन चांगले आहेत की ज्यांचे नाव घेतले तर आपल्यालाही मोठे पणा प्राप्त होतो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

तरि च जन्मा यावें – संत तुकाराम अभंग –1297

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *