सार्थ तुकाराम गाथा

कराल ते करा – संत तुकाराम अभंग –1397

कराल ते करा – संत तुकाराम अभंग –1397


कराल ते करा । हाते आपुल्या दातारा ॥१॥
बळियाची आम्ही बाळें । असो निर्भर या सळे ॥ध्रु.॥
आतां कोठे काळ । मध्ये रिघेल ओंगळा ॥२॥
तुका म्हणे पंढरीराया । थापटितो ठोक बाह्या ॥३॥

अर्थ

हे पांडुरंग दातारा तुला माझे काय करायचे असेल ते तुझ्या हाताने कर. कारण आम्ही बलवंतांची लेकरे आहोत आणि त्याच्या आधाराने आम्ही राहतो त्यामुळे आम्ही कशाची आम्हाला कशाची भीती आहे, आता तो काळ आमचे काय करील व आमच्या मध्ये तो कशाला घुसेल? तुकाराम महाराज म्हणतात काळाशी लढण्याकरता मी माझे दंड थोपटून उभा आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

कराल ते करा – संत तुकाराम अभंग –1397

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *