संत तुकाराम अभंग

अधिकार तैसा दावियेला मार्ग – संत तुकाराम अभंग – 254

अधिकार तैसा दावियेला मार्ग – संत तुकाराम अभंग – 254


अधिकार तैसा दावियेला मार्ग ।
चालतां हें मग कळों येतें ॥१॥
जाळूं नये नाव पावलेनि पार ।
मागील आधार बहुतांचा ॥२॥
तुका म्हणे रोग वैद्याचे अंगीं ।
नाहीं करी जगीं उपकार ॥३॥

अर्थ
संतानी ज्याचा जसा अधिकार असेल तसा त्याला मार्ग दाखविला आहे त्या त्या मार्गाने तो गेला तर त्याला फायदाच होईल.नौकेच्या सहाय्याने आपण पैला तीरावर गेलो म्हणून काम झाले म्हणून त्या नौकेला जाळू नये करणे मागे ती नौका अनेक जनांच्या कामी येणार आहे म्हणजे आत्म स्वरूप समजले असता त्याचे आचरण करावे व जे अज्ञानी असतात त्याना मार्गदर्शन करावे.तुकाराम महाराज म्हणतात वैद्याच्या अंगी रोग नसतो पण तो इतरांचे रोग बरे करण्या करता औषधे जवळ बाळगतो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play


अधिकार तैसा दावियेला मार्ग – संत तुकाराम अभंग

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *