संत तुकाराम अभंग

विश्वव्यापी माया – संत तुकाराम अभंग – 328

विश्वव्यापी माया – संत तुकाराम अभंग – 328


विश्वव्यापी माया ।
तिणें झाकुळिलें छाया ॥१॥
सत्य गेलें भोळ्यावारी ।
अविद्येची चाली थोरी ॥ध्रु.॥
आपुलेंचि मन ।
करवी आपणां बंधन ॥२॥
तुका म्हणे देवा ।
तुम्ही कोडीं हीं उगवा ॥३॥

अर्थ

देहाची छाया प्रमाणे ब्रह्मा ची माया तिने सर्व विश्व व्यापले आहे व सत्य हे ब्रम्ह आहे हे त्याने झाकले आहे.म्हणूनच तर सत्य हे भोळ्या वर गेले आहे म्हणजे या विश्वात सत्याला विसरून सर्व अविद्येकडे जात आहेत म्हणजे सत्याला विसरून या जगात अविद्येची थोरी आहे.मायेत गुंतलेले आपले मन हे आपल्यालाच बंधनकारक ठरते.तुकाराम महाराज म्हणतात हे देवा तुम्हीच या मायेचा गुंता म्हणजे कोडे तुम्हीच सोडवा.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play


झाड कल्पतरू – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *