संत तुकाराम अभंग

नाहीं लाग माग – संत तुकाराम अभंग – 419

नाहीं लाग माग – संत तुकाराम अभंग – 419


नाहीं लाग माग । न देखेंसें झाले जग ॥१॥
आतां बैसोनियां खावें । दिलें आइतें या देवें ॥ध्रु.॥
निवारिलें भय । नाहीं दुसऱ्याची सोय ॥२॥
तुका म्हणे कांहीं । बोलायाचें काम नाहीं ॥३॥

अर्थ

ज्या ठिकाणी जाऊन मला जगच दिसणार नाही आणि ज्या मार्गाचा मागमूसही कोणाला लागणार नाही अशा ठिकाणी देवाने मला बसविले आहे(सच्चिदानंदपद).अशी हि आयती स्वरूप देणगी देवाने दिल्या मुळे आता मी जगाच्याजागीच बसून तो आनंद उपभोगतो.त्या ठिकाणी भय मुळीच नाही कारण भयाचे मुळ म्हणजे द्वैत,त्याचा तेथे संबंधच येत नाही. तुकाराम महाराज म्हणतात आता बोलण्याचे कामच उरले नाही.
१३८५@नाहीं लोपो येत गुण । वेधी आणीका चंदन ॥१॥@
न संगतां पड ताळा । रूप दर्पणी सकळा ॥ध्रु.॥@
सारविलें वरी । आहाच तें क्षणभरी ॥२॥@
तुका म्हणे वोहळें । सागराच्या ऐसें व्हावें ॥३॥


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play


नाहीं लाग माग – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *