sarth tukaram gatha

तेज्या इशारती – संत तुकाराम अभंग – 537

तेज्या इशारती – संत तुकाराम अभंग – 537


तेज्या इशारती । तट्टा फोकावरी घेती ॥१॥
काय सांगावें त्याहूनी । ऐका रे धरा मनीं ॥ध्रु.॥
नव्हे भांडखोर । धरूं ओढूनि पदर ॥२॥
तुका म्हणे तोंड । काळें करा खालीं मुंड ॥३॥

अर्थ

जे जातीवंत घोडे असतात त्यांना मालकाने नुसता इशारा जरी केला तरी ते धावत सुटतात.पण जे तट्टू असतात त्यांना कितीही मारले तरी ते जागचा हलतही नाहीत.पण तुम्हाला काय सांगू तुम्ही तर त्या तट्टू तो पेक्षा हि अगदी खालच्या पातळीचे आहात अहो मी तुम्हाला जे काही सांगत आहे तुमच्या हिताकरिता च सांगत आहे मी जे काही सांगेन ते तुम्ही तुमच्या मनी धरा.अरे मी काही बंडखोर नाही की तुमचा पदर धरवा आणि तुमच्याशी भांडत राहावे.तुकाराम महाराज म्हणतात आणि तुम्हाला जर माझे ऐकायचे नसेलच तर मग तोंड खाली करुन इथून चालते व्हा तुमचे तोंड काळे करा.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

तेज्या इशारती – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *