sarth tukaram gatha

विटाळ तो परद्रव्य – संत तुकाराम अभंग – 623

विटाळ तो परद्रव्य – संत तुकाराम अभंग – 623


विटाळ तो परद्रव्य परनारी । येथुनि जो दुरी तो सोंवळा ॥१॥
गद्यें पद्यें कांहीं न धरावी उपाधी । स्वाधीनचि बुद्धी करुनी ठेवा ॥ध्रु.॥
विचाराचें कांहीं करारे स्वहित । पापपुण्यांतीत भांडवल ॥२॥
तुका म्हणे न लगे जावें वनांतरा । विश्व विश्वंभरा सारिखेंचि ॥३॥

अर्थ

दुसऱ्याचे धनआणि दुसऱ्याची पत्नी याचा विटाळ मानवा.या पासून जो दूर राहतो तो सोवळा(शुद्ध) आहे.गद्य पद्य ग्रंथ रचून दुसऱ्याची उपाधी करून घेऊ नये.आपली बुद्धी स्वाधीन करून ठेवा.विचारांचे काही स्वहित करा,पाप पुण्यातील भांडवल निवडून आत्म नंदाचे भांडवल जोडावे.तुकाराम महाराज म्हणतात हरीच्या प्राप्तीसाठी काही वनात वगैरे जावे लागत नाही,सर्व विश्वा मध्ये तो विश्वात्मा व्यापक आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

विटाळ तो परद्रव्य – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *