sarth tukaram gatha

ऐका वचन हें संत – संत तुकाराम अभंग – 768

ऐका वचन हें संत – संत तुकाराम अभंग – 768


ऐका वचन हें संत । मी तों आगळा पतित । काय काजें प्रीत । करीतसां आदरें ॥१॥
माझें चित्त मज ग्वाही । सत्य तरलों मी नाहीं । एकांचिये वांहीं । एक देखीं मानिती ॥ध्रु.॥
बहु पीडिलों संसारें । मोडीं पीसें पिटीं ढोरें । न पडतां पुरें । या विचारें राहिलों ॥२॥
सहज सरलें होतें कांहीं । द्रव्य थोडें बहु तें ही । त्याग केला नाहीं । दिलें द्विजां याचकां ॥३॥
प्रियापुत्रबंधु । यांचा तोडिला संबंधु । सहज जालों मंदु । भाग्यहीन करंटा ॥४॥
तोंड न दाखवावे जना । शिरें सांदी भरें राणां । एकांत तो जाणां । तयासाठी लागला ॥५॥
पोटें पिटिले काहारें । दया नाहीं या विचारें । बोलावितां बरें । सहज म्हणें यासाठी ॥६॥
सहज वडिलां होती सेवा । म्हणोनि पूजितों या देवा । तुका म्हणे भावा । साठी झणी घ्या कोणी ॥७॥

अर्थ

हे संतानो मी एक पतित आहे,तुम्ही माझ्या वर ऐवढी प्रीती का बरे करता तेही आदराने,मी काय म्हणतो ते ऐका.माझे मन मला साक्षी आहे कि मी अजून हि या संसारातून तरलो नाही,एकाने मला मानके कि त्या पाठोपाठ मला दुसरा मानतो.या संसाराने मला फार पिडा होत आहे,मी शेतीत गेलो कि गुरु ढोरे यांना मी मारतो,हे करून देखील मला संसारात कमी पडते.त्या वेळेला मला परमार्थाने मला स्वस्थ केले.माझ्या कडे जे काही थोडे फार द्रव्य होते ते हि संपून गेले व उरलेले थोडे धन त्याच त्याग न करता ते मी जे याचक ब्राम्हण असयाचेत्यांना मी ते द्रव्य दिले.माझे पत्नी,मुले,बंधू यांना मी तोंड दाखविण्याच्या सारखा राहिलो नाहि इतका मी भाग्यहीन झालो.कोणालाही तोंड दाखवू वाटेना,कुठे सांदि कोपऱ्या मध्ये जाऊन बसावे असे वाटे,मग एकांत आवडू लागला.मला भूक लागली तेव्हा घरात काही नसल्याने मी निर्दयी झालो,कोणी हि मला जेवायला बोलावले तर मी हो म्हणू लागलो.तुकाराम महाराज म्हणतात माझ्या वाड वडिलांनी या पांडुरंगाची पूजा केली ती मी पुढे चालू ठेवली त्यामुळे या भावामुळे कोणीही मला महत्व देवू लागले.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

ऐका वचन हें संत – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *