sarth tukaram gatha

जनीं जनार्दन ऐकतों – संत तुकाराम अभंग – 802

जनीं जनार्दन ऐकतों – संत तुकाराम अभंग – 802


जनीं जनार्दन ऐकतों हे मात । कैसा तो वृत्तांत न कळे आम्हां ॥१॥
जन्म जरा मरण कवण भोगी भोग । व्याधि नाना रोग सुखदुःखें ॥ध्रु.॥
पापपुण्यें शुद्धाशुद्ध आचरणें । हीं कोणांकारणें कवणें केलीं ॥२॥
आम्हां मरण नाश तूं तंव अविनाश । कैसा हा विश्वास साच मानूं ॥३॥
तुका म्हणे तूचि निवडीं हा गुढार । दाखवीं साचार तेंचि मज ॥४॥

अर्थ

जगात जनार्धन अंर्तबाह्यरूपाने भरला आहे हे आम्ही सर्वांनी एकले आहे पण खरे काय ते आम्हाला ठाउक नाही.मग असे अज्ञान असण्याचे कारण काय म्हातारा कोण होतो व मरते कोण?जन्म मरण सुख दुख ते कोण भोगतो?पाप पुण्य कर्म शुद्ध अशुद्ध आचरण हे कोणी कोणासाठी केले?आम्हा जर मरण आहे, मग तू अविनाशी आहे यावर आम्ही विश्वास कसा ठेवावा.तुकाराम महाराज म्हणतात याचे गुढ तूच उलगडावे ते कोडया सारखे आहे आणि खरे तत्वे काय ते आम्हाला दाखवावे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

जनीं जनार्दन ऐकतों – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *