sarth tukaram gatha

वोणव्या सोंकरीं – संत तुकाराम अभंग – 814

वोणव्या सोंकरीं – संत तुकाराम अभंग – 814


वोणव्या सोंकरीं । सेत खादलें पांखरीं ॥१॥
तैसा खाऊं नको दगा । निदसुरा राहुनि जागा ॥ध्रु.॥
चोरासवें वाट । चालोनि केलें तळपट ॥२॥
डोळे झांकुनि राती । कूपी पडे दिवसा जोती ॥३॥
पोसी वांज गाय । तेथें कैची दुध साय ॥४॥
फुटकी सांगडी । तुका म्हणे न पवे थडी ॥५॥

अर्थ

शेती कडे दुर्लक्ष केले तर त्या मालकाचे शेतातील धान्य पाखरे खातात.त्या प्रमाणे हे मानवा तू पर्माथाच्या ठिकाणी जागा राहा,तेथे तू दगा खाऊ नकोस.चोरांच्या संगतीत राहून ज्यांनी ज्यांनी आपले वाटोळे करून घेतले,व जे डोळे झाकून भर दिवसा आपल्या जीवनात अंधार करून घेतात,म्हणजे कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करता.ते पापाच्या कुपीत पडतात म्हणजे विहिरीत पडतात.या संसार रुपी वांज गाईचे जे पोषण करतात त्यांना दुधाची व साय याची प्राप्ती कशी होईल?तुकाराम महाराज म्हणतात फुटक्या नावेच्या सहाय्याने पैलतीराकडे जाणे शक्य होणार नाही.त्या प्रमाणे च संसाराच्या नादी लागून जमणार नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

वोणव्या सोंकरीं – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *