sarth tukaram gatha

साधक जाले कळी – संत तुकाराम अभंग – 828

साधक जाले कळी – संत तुकाराम अभंग – 828


साधक जाले कळी । गुरुगुडीची लांब नळी ॥१॥
पचीं पडे मद्यपान । भांगभुर्का हें साधन ॥ध्रु.॥
अभेदाचें पाठांतर । अति विषयीं पडिभर ॥२॥
चेल्यांचा सुकाळ । पिंड दंड भगपाळ ॥३॥
सेवा मानधन । बरे इच्छेनें संपन्न ॥४॥
सोंगाच्या नरकाडी । तुका बोडोनियां सोडी ॥५॥

अर्थ

कलीयुगामध्ये असे काही ढोंगी साधू आहेत कि ते गुरगुडी ओढतात.मध्यपान भांग दारू इत्यादी मद्यापांचे सेवन करतात.अद्वैताचे वर्णन मोठ्या नाटकी स्वरूपाने सांगतात,पण खरे तर तेच विषयांच्या मध्ये पडलेले असतात.अश्या या साधुंचे शिष्य हि खूप असतात पण ते आडदांड असतात,काहीगुरू शिष्यांकडू मान आणि धन मिळवतात,तुकाराम महाराज म्हणतात असे सोंग आणणारे साधू नरकात नक्कीच जातात आणि हा तुकाराम त्यांची फजिती करतो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

साधक जाले कळी – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *