sarth tukaram gatha

शाहाणियां पुरे एकचि – संत तुकाराम अभंग – 874

शाहाणियां पुरे एकचि – संत तुकाराम अभंग – 874


शाहाणियां पुरे एकचि वचन । विशारती खुण तेचि त्यासी ॥१॥
उपदेश असे बहुतांकारणें । घेतला तो मनें पाहिजे हा ॥ध्रु.॥
फांसावेंना तरिं दुःख घेतें वाव । मग होतो जीव कासावीस ॥२॥
तुका म्हणे नको राग धरूं झोंडा । नुघडितां पीडा होईल डोळे ॥३॥

अर्थ

शाहन्या व्यक्तीला एक इशारच खूप असतो त्याला पुढील ज्ञान समजून घेण्यासाठी तो इशाराच खूप असतो.संत उपदेश सर्वांना करतात परंतु संतांचा उपदेश एकाग्र मानाने घेतला पाहिजे.एखाद्याला जर गळू झाले तर ते कापणे योग्य नाही तर ते वाढून जीव कासावीस होतो.तुकाराम महाराज म्हणतात अरे निर्लज्जा मी केलेल्या उपदेशाचा राग तू माणू नको जर तू लवकरच आपले डोळे उघडले नाही तर तुलाच पिडा होईल.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संतापाशीं बहु असावें – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *