sarth tukaram gatha

शिष्यांची जो नेघे सेवा – संत तुकाराम अभंग – 936

शिष्यांची जो नेघे सेवा – संत तुकाराम अभंग – 936


शिष्यांची जो नेघे सेवा । मानी देवासारिखें ॥१॥
त्याचा फळे उपदेश । आणिकां दोष उफराटे ॥ध्रु.॥
त्याचें खरें ब्रम्हज्ञान । उदासीन देहभावीं ॥२॥
तुका म्हणे सत्य सांगें । येवोत रागें येतील ते ॥३॥

अर्थ
शिष्याकडून जो सेवा करून न घेता त्याला देवासारखे मानतो,त्या गुरूचा उपदेश शिष्याला फळ प्राप्त करून देतो व इतर जे गुरु शिष्यांकडू सेवा करून घेतात त्यांना मात्र दोष लागतो.जो स्वतःच्या देहभावा विषयी उदासीन झालेला असतो त्याला खरे ब्रम्हज्ञान झाले आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात माझ्या बोलण्याचा कोणाला राग जरी आला तर येऊ द्या.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

शिष्यांची जो नेघे सेवा – संत तुकाराम अभंग – 936

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *