sarth tukaram gatha

मोक्षाचें आम्हांसी नाहीं – संत तुकाराम अभंग – 951

मोक्षाचें आम्हांसी नाहीं – संत तुकाराम अभंग – 951


मोक्षाचें आम्हांसी नाहीं अवघड । तो असे उघड गांठोळीस ॥१॥
भक्तीचे सोहळे होतील जीवासी । नवल तेविशीं पुरवितां ॥ध्रु.॥
ज्याचें त्यासी देणें कोण तें उचित । मानूनियां हित घेतों सुखे ॥२॥
तुका म्हणे सुखें देई संवसार । आवडीसी थार करीं माझे ॥३॥

अर्थ
मोक्षाची प्राप्ती आमच्या साठी आवघड नाही मोक्ष तर आमच्या पदरीच आहे.आम्हांस जे आवडते ते म्हणजे भक्तीचे सोहळे आहे व ते तुम्ही देवा पुरविता हे नवल आहे.ज्याचे आहे ते त्यालाच दिले तर त्यात काय विशेष आहे?म्हणजे मोक्ष तर आमचेच स्वरूप आहे पण तू जर ते आम्हाला देत असलाच तर त्याचा आम्ही आंनदाने स्वीकार करू.तुकाराम महाराज म्हणतात आम्हांला तुझ्या भक्ती प्रेमाची गोडी आहे संसारात आम्हांला हेच सुख दे व माझ्या या आवडीला तू थारा द्यावा म्हणजे आश्रय द्यावा.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

मोक्षाचें आम्हांसी नाहीं – संत तुकाराम अभंग – 951

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *