sarth tukaram gatha

तीर्थांचे जे मूळ व्रतांचें – संत तुकाराम अभंग – 971

तीर्थांचे जे मूळ व्रतांचें – संत तुकाराम अभंग – 971


तीर्थांचे जे मूळ व्रतांचें जे फळ । ब्रम्ह तें केवळ पंढरिये ॥१॥
तें आह्मीं देखिलें आपुल्या नयनीं । फिटलीं पारणीं डोळियांचीं ॥ध्रु.॥
जीवांचें जीवन सुखाचें शेजार । उभें कटीं कर ठेवूनियां ॥२॥
जगाचा जनिता कृपेचा सागर । दीनां लोभपार दुष्टां काळ ॥३॥
सुरवरां चिंतनीं मुनिवरां ध्यानीं । आकार निर्गुणीं तोचि असे ॥४॥
तुका म्हणे नाहीं श्रुती आतुडलें । आम्हां सांपडलें गीती गातां ॥५॥

अर्थ
सर्व तीर्थांचे व व्रतांचे जे मूळ आहे ते ब्रम्ह हे पंढरपूरला आहे.व ते ब्रम्ह आम्हीं आमच्या डोळ्यांनी पहिले व आमच्या डोळ्यांची पारणे फिटले गेले.सर्व जीवांचे जीवन हे आमच्या शेजारी कटी कर ठेऊन विटेवर उभे आहे.आहो तो विश्वाचा निर्माता आहे कृपेचा सागर आहे दिनाचा दयाळ आहे पण दुष्टांचा कर्दनकाळ आहे.त्याचे सर्व देव चिंतन करतात सर्व मुनी त्याचे ध्यान करतात असा तो निर्गुण निराकार आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात जे श्रुतीलाही समजले नाही ते आम्हाला त्याचे गीत गायल्याने साफाडले आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

तीर्थांचे जे मूळ व्रतांचें – संत तुकाराम अभंग – 971

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *