sarth tukaram gatha

काय माझें नेती वाईट – संत तुकाराम अभंग – 989

काय माझें नेती वाईट – संत तुकाराम अभंग – 989


काय माझें नेती वाईट म्हणोन । करूं समाधान काशासाठी ॥१॥
काय मज लोक नेतील परलोका । जातां कोणा एक निवारील ॥ध्रु.॥
न म्हणें कोणासी उत्तम वाईट । सुखें माझी कूट खावो मागें ॥२॥
सर्व माझा भार असे पांडुरंगा । काय माझें जगासवें काज ॥३॥
तुका म्हणे माझें सर्व ही साधन । नामसंकीर्त्तन विठोबाचें ॥४॥

अर्थ
मी जर लोकांना वाईट म्हणू लागलो तर लोक माझे काय नेतील?म्हणून मी या लोकांचे समाधान कशा साठी करू.आणि समजा मी त्यांचे समाधान करू लागलो तर हे लोक मला परलोकी नेतील काय किंवा मी परलोकी चाललो तर मला थांबवतील काय?मी कोमालाही उत्तम किंवा वाईट म्हणणार नाही मग माझ्या मागे माझी कोणीही खुशाल निंदा करोत.माझा सर्व भार पांडुरंगावर आहे या जगाशी माझे काय काम?तुकाराम महाराज म्हणतात एक विठोबाचे नामसंकीर्तन हे च माझे सर्व साधन आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

काय माझें नेती वाईट – संत तुकाराम अभंग – 989

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *