सार्थ तुकाराम गाथा

कां रे न पवसी धांवण्या – संत तुकाराम अभंग – 1603

कां रे न पवसी धांवण्या – संत तुकाराम अभंग – 1603

कां रे न पवसी धांवण्या । अंगराख्या नारायणा ॥१॥
अंगीं असोनियां बळ । होसी खटयाळ नाट्ट्याळ ॥ध्रु.॥
आम्ही नरकासी जातां । काय येईल तुझ्या हातां ॥२॥
तुका म्हणे कान्हा । क्रियानष्टा नारायणा ॥३॥

अर्थ

देवा तू अंगाराखून काम करणारा आहेस तुला जर मी हाक मारली तर तू का येत नाहीस? देवा तुझ्या अंगी असे बळ आहे की तू हवे ते करू शकतोस तरीही तू असा खट्याळ आणि नाठाळ का झालास.? अरे देवा आम्ही जर नरकाला गेलो तर तुझ्या हाताला काय येणार आहे? तुकाराम महाराज म्हणतात हे कृष्णा, कान्हा, नारायणा तू क्रिया नष्ट आहेस.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *