सार्थ तुकाराम गाथा

माझे पाय तुझी डोई – संत तुकाराम अभंग – 1604

माझे पाय तुझी डोई – संत तुकाराम अभंग – 1604

माझे पाय तुझी डोई । ऐसें करिं गा भाक देई ॥१॥
पाहतां तंव उफराटें । घडे तई भाग्य मोठें ॥ध्रु.॥
बहु साधन मोलाचे । यासी जोडा दुजें कैचें ॥२॥
नका अनमानूं विठ्ठला । तुका म्हणे धडा जाला ॥३॥

अर्थ

देवा माझे पाय असावे आणि तुझे डोके असावे असे काहीतरी करण्याचे वचन तू मला दे. असे पाहिले तर हे उरफाटे दिसते पण असे जर घडले तर मी माझे मोठे भाग्य समजेल. हे साधन खूप मोलाचे आहे आणि या साधनाला दुसऱ्या कोणत्या साधनांची जोड असू शकेल. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा मी तुम्हाला जे काही मागितले आहे ते फार विचारपूर्वक मागितले आहे ते तुम्ही आम्हाला देण्यास हायगय करू नका कारण यापूर्वी आम्हाला तसा धडा झाला आहे.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *