सार्थ तुकाराम गाथा

कायावाचामनें जाला विष्णुदास – संत तुकाराम अभंग – 1641

कायावाचामनें जाला विष्णुदास – संत तुकाराम अभंग – 1641

कायावाचामनें जाला विष्णुदास । कामक्रोध त्यास बाधीतना ॥१॥
विश्वास तो करी स्वामीवरी सत्ता । सकळ भोगिता होय त्याचें ॥२॥
तुका म्हणे चित्त करावें निर्मळ । येऊनि गोपाळ राहे तेथें ॥३॥

अर्थ

जे काया, वाचा, मनाने खरोखर विष्णुदास झालेले आहेत त्यांच्या चित्तामध्ये काम क्रोध कधीही बाधा करीत नाही. जो आपल्या मालकाचा विश्वास संपादन करतो तो आपल्या मालकावर ही सत्ता गाजवीतो व तो सेवक मालकाचे सर्व ऐश्वर्य देखील भोगण्यास पात्र होतो. तुकाराम महाराज म्हणतात जर आपले चित्त निर्मळ केले तर तेथे गोपाळ येऊन राहत असतो.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *