सार्थ तुकाराम गाथा

जालों आतां दास – संत तुकाराम अभंग – 1666

जालों आतां दास – संत तुकाराम अभंग – 1666

जालों आतां दास । माझे तोडोनियां पाश ॥१॥
ठाव द्यावा पायांपाशीं । मी तो पातकाची राशी ॥ध्रु.॥
सकळ ही गोवा । माझा उगवूनि देवा ॥२॥
तुका म्हणे भय । करा जवळी तें नये ॥३॥

अर्थ

देवा मी आता तुमचा दास झालो आहे तरी आता तुम्ही माझे सर्व संसार पाशा तोडून टाका. देवा मी तर पातकांची राशीच हे पण असे असले तरी माझ्यावर दया करून तुम्ही तुमच्या पायाशी मला आश्रय द्यावा. देवा माझ्या माझे सर्व प्रकारचे बंधन तुम्ही नाहीसे करा. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा जन्ममरणाचे भय माझ्याजवळ कधीच येणार नाही असे तुम्ही करा.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *