सार्थ तुकाराम गाथा

परिसें वो माते माझी विनवणी – संत तुकाराम अभंग – 1675

परिसें वो माते माझी विनवणी – संत तुकाराम अभंग – 1675

परिसें वो माते माझी विनवणी । मस्तक चरणीं ठेवीतसें ॥१॥
भागीरथी महादोष निवारणी । सकळां स्वामिणी तीर्थांचिये ॥ध्रु.॥
जीतां भुक्ती मोक्ष मरणें तुझ्या तिरीं । अहिक्यपरत्री सुखरूप ॥२॥
तुका विष्णुदास संतांचें पोसनें । वागपुष्प तेणें पाठविलें ॥३॥

अर्थ

हे गंगा माते मी जे काही बोलत आहे ती विनंती तू ऐक मी तुझ्या चरणी मस्तक ठेवत आहे. हे भागीरथी तू महा दोषांचे निवारण करणारी आहे आणि सर्व तीर्थांचे ही तू स्वामिनी आहेस. तुझ्या तीरी राहणाऱ्या सर्व लोकांना, जीवना मुक्ती, मोक्ष आणि सर्व प्रकारचे ऐहिक सुख मिळतात .तुकाराम महाराज म्हणतात हे गंगे माता मी संतांचा पोसणा दास आहे आणि संत हे विष्णुदास आहेत आणि मी जे काही शब्दरूपी पुष्प बोललो आहे ते शब्द त्यांनीच तुझ्यासाठी पाठविले आहे.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडि ओस्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *