सार्थ तुकाराम गाथा

सांगावें हे बरें असतें हें पोटीं – संत तुकाराम अभंग – 1674

सांगावें हे बरें असतें हें पोटीं – संत तुकाराम अभंग – 1674

सांगावें हे बरें असतें हें पोटीं । दुःख देते खोटी बुद्धि मग ॥१॥
आपला आपण करावा वेव्हार । जिंकोनि अंतर मन ग्वाही ॥ध्रु.॥
नाहीं मागें येत बोलिलें वचन । पावावा तो सीण बरा मग ॥२॥
तुका म्हणे बहु भ्यालों खटपटे । आतां देवा खोटे शब्द पुरे ॥३॥

अर्थ

जे आपल्याला पोटात मुझे ज्या चांगल्या गोष्टी आपल्या बुद्धीमध्ये आहेत ते इतरांना सांगावे जर सांगू नये असे वाटत असेल तर त्याची बुद्धी खोटी आहे आणि परिणामी ती बुद्धी आपल्याला दुःख देते. आपले मन जिंकून कोणताही व्यवहार हा धर्मनितीने करावा मग प्रत्येक व्यवहाराला आपले मनच साक्षी राहते. कोणाशीही बोलताना चांगले बोलावे बोलताना वाईट शब्द वापरू नयेत आणि जर वाईट शब्द वापरले तर त्याचा व्यर्थ शिणच होतो. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा मी आता संसाराच्या खटपटीला खूप भिलो आहे आणि आता हे संसारिक खोटे शब्दही मला नकोसे झाले आहेत.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडि ओस्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *