sarth tukaram gatha

जीवें व्हावें साटी – संत तुकाराम महाराज अभंग – 1834

जीवें व्हावें साटी – संत तुकाराम महाराज अभंग – 1834

जीवें व्हावें साटी । पडे संवसारें तुटी ॥१॥
ऐशीं बोलिलों वचनें । सवें घेउनि नारायणे ॥ध्रु.॥
येणे नाही जाणें । केले कोणां न मागणें ॥२॥
नाहीं जन्मा आलों । करील ऐसें नेदीं बोलों ॥३॥
ठाव पुसी सेणें । तुका म्हणे खुंटी येणें ॥४॥

अर्थ

परमार्थ करण्यासाठी जीवावर उदार व्हावे तरच जन्ममरण रुपी संसारातून आपली सुटका होत असते. नारायणाने गीते मध्ये जो उपदेश सांगितला आहे तोच मी उपदेश, वचन बोलत आहे आणि तोच माझ्या सोबत घेऊन मी सर्वांना सांगत आहे. यापुढे मी जन्मालाच आलो नाही असेच नारायण करील आणि हे पुन्हापुन्हा देखील तो मला सांगायला लावणार नाही. तुकाराम महाराज म्हणतात अज्ञान रुपी ठिकाण ज्ञानरूपी शेणाने पुसून टाकलं त्यामुळे जन्म-मरण खुंटले आहे.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *