सार्थ तुकाराम गाथा

भल्याचें कारण सांगावें स्वहित – सार्थ तुकाराम गाथा 1531

भल्याचें कारण सांगावें स्वहित – सार्थ तुकाराम गाथा 1531

भल्याचें कारण सांगावें स्वहित । जैसी कळे नीत आपणासी ॥१॥
परी आम्ही असों एकाचिये हातीं । नाचवितो चित्तीं त्याचें तैसें ॥ध्रु.॥
वाट सांगे त्याच्या पुण्या नाहीं पार । होती उपकार अगणित ॥२॥
तुका म्हणे तुम्ही बहु कृपावंत । आपुलें उचित केलें संतीं ॥३॥

अर्थ

संतांनी अज्ञानी लोकांना जगामध्ये आपण कसे वागावे हे सांगावे व हीच धर्मनीती आहे आणि संतांनी त्यांचे हे कर्म केले आहे परंतु आम्ही इतके मूर्ख आहोत की देहा विषय अहंकार धरतो स्वहित न पाहता चित्तामध्ये अहंभाव धरतो व तो अहंभाव आम्हाला जसे नाचवेल तसे आम्ही नाचतो. ज्या कारणाने आपल्याला पुण्य होईल अशी वाट जो दाखवतो त्याच्या पुण्याला पारावर नाही आणि त्याचे अगणित उपकार आपल्यावर असतात. तुकाराम महाराज म्हणतात हे संतजन हो तुम्ही फार उदार आहात आणि जे उचित आहे तेच तुम्ही आज पर्यंत केले आहे.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *