सार्थ तुकाराम गाथा

आम्हां सुकाळ सुखाचा – सार्थ तुकाराम गाथा 1545

आम्हां सुकाळ सुखाचा – सार्थ तुकाराम गाथा 1545

आम्हां सुकाळ सुखाचा । जवळी हाट पंढरीचा । सादाविती वाचा । रामनामें वैष्णव ॥१॥
घ्या रे आपुलाल्या परी । नका ठेवूं कांही उरी । ओसरतां भरी । तोंडवरी अंबर ॥ध्रु.॥
वाहे बंदर द्वारका । खेप आली पुंडलिका । उभेचि विकिलें एका । सनकादिकां सांपडलें ॥२॥
धन्य धन्य हे भूमंडळी । प्रगटली नामावळी । घेती जीं दुबळीं । तीं आगळीं सदैव ॥३॥
माप आपुलेनि हातें । कोणी नाहीं निवारितें । पैस करूनि चित्तें । घ्यावें हितें आपुलिया ॥४॥
नाहीं वाटितां सरलें । आहे तैसेचि भरलें । तुका म्हणे गेलें । वांयांविण न घेतां ॥५॥

अर्थ

पंढरीचा बाजार आमच्याजवळ आहे त्यामुळे आम्हाला सदासर्वकाळ सुखाचा सुकाळ आहे. तेथे वैष्णव राम नाम मुखाने घेण्याकरता नेहमीच सदावीत असतात त्यामुळे आपल्या शक्तीप्रमाणे रामाचे नाम घ्या पुढे काही बाकी ठेवू नका. तुमच्या आयुष्य भर ओसरल्या नंतर तुम्ही वर तोंड करून मराल त्यामुळे तुम्ही उशिर करू नका. पहिली खेप द्वारकेतून निघाली व पुंडलिका करता ती पंढरीमध्ये आली आणि तोच मला पंढरीत आल्या-आल्या पंढरीत विकला गेला व त्यातील थोडा भाग सानकांदिकांना सापडला. ही भूमंडळ धन्य धन्य आहे कारण येथे नामावळी प्रगटली आहे. आणि ज्यांना योगयागादी साधने करणे अशक्य आहे अशा दीनदुबळ्या भक्तांनी हरिनाम रूप नामावळी घेतली आहे व जी भक्त ही नामावळी घेत आहे ती सर्व कायमस्वरूपी सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ होऊन राहिले आहेत. हरिनामाचे माप तुम्ही आपल्या हाताने मोजा, येथे तुम्हाला कोणीही अडवणार नाही. आपले चित्त व्यापक बनवा आणि हित व्हावे यासाठी हरिनाम रुपी माल लागलेला आहे, तेवढा तुम्ही घ्यावा. तुकाराम महाराज म्हण


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *