सार्थ तुकाराम गाथा

परपीडक तो आम्हां दावेदार – सार्थ तुकाराम गाथा 1580

परपीडक तो आम्हां दावेदार – सार्थ तुकाराम गाथा 1580

परपीडक तो आम्हां दावेदार । विश्वीं विश्वंभर म्हणऊनि ॥१॥
दंडूं त्यागूं बळें नावलोकुं डोळा । राखूं तो चांडाळा ऐसा दुरि ॥ध्रु.॥
अनाचार कांहीं न साहे अवगुण । बहु होय मन कासावीस ॥२॥
तुका म्हणे माझी एकविध सेवा । विन्मूख तो देवा वाळी चित्तें ॥३॥

अर्थ

सर्व विश्वामध्ये हा विश्वंभर सामावलेला आहे त्यामुळे एखादयाने जर कोणालाही त्रास दिला तर तो आमचा शत्रू आहे. आम्ही त्याला बळाने दंड करु त्याचा त्याग करु त्याचे तोंड आम्ही डोळयाने पाहाणार देखील नाही आणि त्याचा इतका त्याग करु की, त्याला चांडाळाप्रमाणे दूर ठेवू. अनाचार आणि अवगुण या दोषाने जे वागतात मला ते सहन होत नाही आणि त्यांना पाहिले की, माझे मन प्रचंड कासावीस होते. तुकाराम महाराज म्हणतात की, “माझे देवाविषयी एकविध एकनिष्ठ सेवा आहे आणि जो देवाशी विन्मुख राहातो त्याला मी मनापासून वाळीत टाकले आहे.”


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *