संत भानुदास अभंग

दीन आम्हीं रंक – संत भानुदास अभंग करूणा – ६९

दीन आम्हीं रंक – संत भानुदास अभंग करूणा – ६९


दीन आम्हीं रंक पतीत पतीत ।
पावन तूं अनंत स्वामी माझा ॥१॥
धरला भरवसा नामावरी चित्त ।
नाहें दुजा हेत मनीं कांहीं ॥२॥
देणें घेणें नको पुरला मनोरथ ।
बोलणें ती मात वेगळी असे ॥३॥
भानुदास म्हणे अहो पंढरीराया ।
कृपा करी सखया धरी हातीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

दीन आम्हीं रंक – संत भानुदास अभंग करूणा – ६९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *