संत चोखामेळा अभंग

विठोबा पाहुणा आला – संत चोखामेळा अभंग – २३

विठोबा पाहुणा आला – संत चोखामेळा अभंग – २३


विठोबा पाहुणा आला आमुचे घरा ।
निंबलोण करा जीवें भावें ॥१॥
पंचप्राण ज्योती ओंवाळुनी आरती ।
ओंवाळीला पती रखुमाईचा ॥२॥
षड्‌रस पव्कानानें विस्तारिलें ताट ।
जेवूं एकवट चोखा म्हणे ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

विठोबा पाहुणा आला – संत चोखामेळा अभंग – २३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *