संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

स्वरुपाचें ध्यानीं निरंजन पाहिलें – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८७०

स्वरुपाचें ध्यानीं निरंजन पाहिलें – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८७०


स्वरुपाचें ध्यानीं निरंजन पाहिलें ।
डोळ्यानें दाविलें चराचर ॥१॥
आतां माझें नयन नयनीं रिघों पाहे ।
नयना नयनीं राहे नयनची ॥२॥
ज्ञानदेवा नयन निवृत्तिने दाविला ।
सर्वा ठायीं झाला डोळा एक ॥३॥

अर्थ:-

आत्मस्वरूपाचे ध्यान करून शुद्ध ब्रह्मस्वरूप मी पाहिले त्यामुळे सर्व चराचर मला ब्रह्ममय दिसू लागले. आतां मी ब्रह्मरूप आहे ही वृत्तीही मावळून गेली. त्यामुळे मी, परमात्मा व त्याचे ज्ञान ही त्रिपुटी नाहीसी होऊन गेली. निवृत्तीरायांच्या कृपेने मला दिव्य दृष्टि प्राप्त झाली. असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


स्वरुपाचें ध्यानीं निरंजन पाहिलें – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८७०

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *