संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

नयनांतील रुप जो हें देखे पुरुष – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८७१

नयनांतील रुप जो हें देखे पुरुष – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८७१


नयनांतील रुप जो हें देखे पुरुष ।
त्याचे चरणीं वास असे माझा ॥१॥
नयनांतील ज्योती देखे गुह्यभावें ।
त्याचें स्वरुप भावें वंदावें गा ॥२॥
ज्ञानदेव म्हणे नयनांतील शून्य ।
देखे तोची धन्य भाग्यवंत ॥३॥

अर्थ:-

जो पुरूष ध्यान योगाने डोळ्यातील हे तेज पाहातो.त्याच्या चरणावर माझा वास असो. डोळ्यातील दिव्य ज्योतीचे दर्शन जो या गह्य मार्गाने घेतो. त्यालाच वंदन करावे. ज्या पुरूषाला डोळ्या तील हे तेज प्राप्त झाले तो धन्य व भाग्यवान म्हणावा. असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


नयनांतील रुप जो हें देखे पुरुष – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८७१

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *