ह.भ.प अमित महाराज घुडे

ह.भ.प अमित महाराज घुडे

पत्ता :मु़ःआखतुलि पोःअंबोलि ता़ खेड(राजगुरुनगर) जिःपुणे

ह.भ.प अमित महाराज घुडे

महाराजांचे शिक्षण १० वि पूर्ण आहे.