ह.भ.प अमोल महाराज कुंजीर

ह.भ.प अमोल महाराज कुंजीर

ह.भ.प अमोल महाराज कुंजीर


मो : 9529284765

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मुक्काम पोस्ट, शिरसगाव काटा, शिरुर, पुणे

महाराज ५ वर्षापासुन सेवा रतात.

महाराजांचे शिक्षण bcom पूर्ण आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *