ह.भ.प. भुमी विजय लायगुडे

ह.भ.प. भुमी विजय लायगुडे

ह.भ.प. भुमी विजय लायगुडे


मो : 8766041290

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :  पुणे. धायरी,अबामाता रोड . मते नगर.

दोन वर्ष साहा महिने पासून कीर्तन व प्रवचन सेवा रतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *