ह.भ.प. धीरज महाराज फाटे

ह.भ.प. धीरज महाराज फाटे

ह.भ.प. धीरज महाराज फाटे


मो : 7350813453

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु.पो.पहूरजिरा तालुका,शेगाव जिल्हा,बुलढाणा

शिक्षण 11 वी सायन्स सुरू आहे, मी चार वर्ष झाले कीर्तन-प्रवचन सेवा करत आहे, कीर्तन-प्रवचन यामुळे अभ्यास वाढतो.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *