ह.भ.प ज्ञानेश्वरी रामदास भोसले

ह.भ.प ज्ञानेश्वरी रामदास भोसले

पत्ता :मुक्काम पोस्ट दौंडज तालुका पुरंधर जिल्हा - पुणे ४१२३०५

ह.भ.प ज्ञानेश्वरी रामदास भोसले

शिक्षण ८ वी चालू आहे दीड वर्षापासून घरगुती साप्रदायिक आभ्यास करत आहे आणि कीर्तन सांगते