ह.भ.प. हारिचंद्र महाराज कालेकर

ह.भ.प. हारिचंद्र महाराज कालेकर

ह.भ.प. हारिचंद्र महाराज कालेकर


मो : 9527637286

सेवा : हार्मोनियम_वादक

पत्ता : मुक्काम.काले.पो.पवनानगर, तालूका.मावळ, जिल्हा.पुणे

शिक्षण ५ वि पा आहे. महाराज गेली न्नास वर्षे झाली  तेंव्हापासून  हार्मोनियम वाजतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *