ह.भ.प कैलास भिमराव पवार

ह.भ.प कैलास भिमराव पवार

पत्ता :मुक्काम पोस्ट वालसा वडाळा तालुका भोकरदन जिल्हा जालना

ह.भ.प कैलास भिमराव पवार

भजन गायन बरेच दिवसापासून म्हणजे वयाच्या १५ वर्षापासून आवड आहे.